unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Udostępnianie wizerunków

Wersja do druku Poleć znajomemu

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKÓW

Udostępnienie wizerunków zbiorów Muzeum Narodowego wynika z warunków oraz cennika ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego Muzeum Lubelskiego obowiązującego od 30 listopada 2017 r.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1)      Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Narodowgo w Lublinie https://mnwl.bip.gov.pl/

2)      Udostępniona w serwisie internetowym Muzeum Narodowego w Lublinie www.mnwl.pl

3)      Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki udostępnienia ISP

Warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania dla informacji udostępnianych na wniosek określa się odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy, przy czym udostępnianie informacji następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu Muzeum, albo drogą elektroniczną.

Opłaty

Udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania do celów niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym jest bezpłatne, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

Ustalenie wysokości takiej opłaty następuje zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352), indywidualnie dla wniosku, uwzględniając w szczególności koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych oraz w uzasadnionych przypadkach koszt pracy pracownika.

Ustala się następujące opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania w celu innym niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym:

1)       Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 118 zł za jednorazowe udostępnienie;

2)       W formie kopii (reprodukcji) cyfrowej – 123 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym;

3)       W formie papierowej:

a)        Za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:

- w formacie A4 – 15 zł,

- w formacie A3 – 30 zł,

b)       Za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego;

- w formacie A4 – 5 zł,

- w formacie A3 – 10 zł;

4)       W formie nagrania dźwięku lub obrazu i dźwięku na nośnik cyfrowy – 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;

5)       W inny sposób niż określone w pkt 1-4 – 86 złotych za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika Muzeum. Koszty pracy pracownika oblicza się według wzoru:

liczba godzin poświęconych na przygotowanie informacji publicznej x koszt 1 godziny pracy w wysokości 86 zł brutto.

Podane kwoty są cenami brutto.

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania uiszcza się przelewem lub przekazem na konto Muzeum nr 72 1130 1206 0028 9075 7420 0014 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

Informacja o czynnikach,
które są brane pod uwagę przy ustalaniu nakładanych opłat za ponowne wykorzystywanie

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie ISP do celów niekomercyjnych o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji to koszty bezpośrednie związane z nadaniem formy lub przekazaniem informacji:

1)       Koszty wytworzenia lub przekształcenia informacji w format wskazany we wniosku;

2)       Koszty kopiowania informacji;

3)       Koszty pracy pracownika muzeum;

4)       Koszty przesłania informacji.

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za ponowne wykorzystanie ISP do celów innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym ustalono w oparciu o koszty bezpośrednie a także w  oparciu o koszty wynikające z gromadzenia, reprodukowania, produkowania, rozpowszechniania oraz ochrony i ustalania praw do udostępnianej lub przekazywanej informacji, co umożliwia przepis art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Pod uwagę wzięto także, co umożliwia wspomniany przepis, rozsądny zwrot inwestycji ustalony na poziomie 6,5%. Wartość ta nie przekracza o 5 punktów procentowych stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna od dnia 5 marca 2015 r. wynosi 1,50%.

Wniosek powinien zawierać:

1)       Nazwę podmiotu zobowiązanego;

2)       Informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3)       Wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)       Wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)       Wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;