unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Studia i Materiały Lubelskie

Wersja do druku Poleć znajomemu

W 1962 roku opublikowano pierwszy tom „Studiów i Materiałów Lubelskich” – rocznika Muzeum Lubelskiego, w którym pracownicy mogli publikować rezultaty swoich badań, ale otwartego również dla autorów spoza Muzeum. W początkowych latach poszczególne roczniki poświęcone były jednej dziedzinie (Etnografia, historia sztuki), późniejsze tomy, począwszy od roku 1969 zawierały teksty dotyczące różnych dyscyplin związanych z muzealnictwem i ochroną zabytków.

Od 19 tomu „Studia i Materiały Lubelskie” ukazują się w nieco zmienionym kształcie. Zawartość została zgrupowana w trzech działach, co ułatwi poruszanie się po treści tomu. Licząc na wyjście poza lokalne środowisko odbiorców, wprowadzamy główny dział problemowy, w którym zamieszczane będą teksty oscylujące wokół jednego lub pokrewnych tematów i problemów. Mamy nadzieję, pozwoli to przyciągnąć również autorów reprezentujących różne dyscypliny humanistyki i środowiska. Jako czasopismo muzealne podejmować będziemy problemy ważne dla teorii i praktyki muzealnej, ale i te związane luźniej z tradycyjnym muzeum. Rola współczesnego muzeum w kulturze czy wręcz w przemyśle kulturowym, prowokuje do jego nowych definicji i dyskusji w gronie poszerzonym o przedstawicieli tych dyscyplin naukowych, którzy do tej pory na jego temat się nie wypowiadali.

baza BazHum

The first volume of “Studia i Materiały Lubelskie” was published in 1962. It was a yearly in which not only the employees of the Lublin Museum could publish results of their research, but it was also opened for authors outside of the institution. During its first years, each of the volumes was dedicated to one field (ethnography, history of art); the later tomes (from 1969) contained material from various disciplines connected with museology and preservation of monuments.

Since its 19th volume, “Studia i Materiały Lubelskie” are published in a slightly changed form. The content has been divided into three groups, what simplifies the navigation throughout the journal. In order to reach an audience beyond the recipients from the related environment, the main section in which material oscillating around one topic or problem (and ones connected to it) has been introduced. We hope that the change will attract authors representing various disciplines of the humanities and other sciences. As a museum journal, we will engage both in problems important for museum theory and practice, and in those more loosely-connected with it. The role of the modern museum in culture, or even in the industry of culture, provokes new definitions about the institution and sparks new discussions among the circles enlarged by members of disciplines that never before took part in these debates.

Rada naukowa

dr hab. Roman Chmelyk Muzeum Historyczne Miasta Lwowa
dr Jarosław Cymerman Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Lechosław Lameński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Nevyan Mitev Muzeum Archeologicznego w Warnie
prof. Krzysztof Pomian Paryż, Francja
dr hab. Rafał Szczerbakiewicz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Agnieszka Teterycz-Puzio Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Jolanta Załęczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Redakcja naukowa

dr hab. Marcin Lachowski redaktor naczelny
dr Anna Marcińczak
dr Tomasz Markiewicz
Marcin Michniowski
dr Katarzyna Mieczkowska
dr Leszek Poniewozik
dr hab. Mariola Tymochowicz
Marta Stasiak-Cyran
Małgorzata Surmacz

Recenzenci

dr Rafał Czekaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Krzysztof Gombin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
dr hab. Anna Jabłońska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz (Uniwersytet Warszawski)
dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Lechosław Lameński (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Małgorzata Łoboz (Uniwersytet Wrocławski)
dr Piotr Majewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Anna Obara-Pawłowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr Krzysztof Popek (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Agnieszka Rosales-Rodriguez (Uniwersytet Warszawski, Muzeum Narodowe w Warszawie)
dr Grzegorz Śnieżko (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
dr hab. Marta Wójcicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
dr hab. Jerzy Żywicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

ISSN 0585-5276
Muzeum Narodowe w Lublinie
ul. Zamkowa 9, 20-117 Lublin

siml@mnwl.pl

Do pobrania: