unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  Projekt

  www.muzeach

 • Rellikty

  Rellikty

  Relikty średniowiecznej drewnianej zabudowy wzgórza zamkowego w Lublinie – badania interdyscyplinarne i konserwacja

  Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu: „Ochrona zabytków archeologicznych” na lata 2019-2020 

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone:

  zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • ferie po królewsku

  ferie po królewsku

  Wirtualne spotkania

  w sieci dla dzieci i młodzieży.

Studia i Materiały Lubelskie

Wersja do druku Poleć znajomemu

W 1962 roku opublikowano pierwszy tom „Studiów i Materiałów Lubelskich” – rocznika Muzeum Lubelskiego, w którym pracownicy mogli publikować rezultaty swoich badań, ale otwartego również dla autorów spoza Muzeum. W początkowych latach poszczególne roczniki poświęcone były jednej dziedzinie (Etnografia, historia sztuki), późniejsze tomy, począwszy od roku 1969 zawierały teksty dotyczące różnych dyscyplin związanych z muzealnictwem i ochroną zabytków.

Od 19 tomu „Studia i Materiały Lubelskie” ukazują się w nieco zmienionym kształcie. Zawartość została zgrupowana w trzech działach, co ułatwi poruszanie się po treści tomu. Licząc na wyjście poza lokalne środowisko odbiorców, wprowadzamy główny dział problemowy, w którym zamieszczane będą teksty oscylujące wokół jednego lub pokrewnych tematów i problemów. Mamy nadzieję, pozwoli to przyciągnąć również autorów reprezentujących różne dyscypliny humanistyki i środowiska. Jako czasopismo muzealne podejmować będziemy problemy ważne dla teorii i praktyki muzealnej, ale i te związane luźniej z tradycyjnym muzeum. Rola współczesnego muzeum w kulturze czy wręcz w przemyśle kulturowym, prowokuje do jego nowych definicji i dyskusji w gronie poszerzonym o przedstawicieli tych dyscyplin naukowych, którzy do tej pory na jego temat się nie wypowiadali.

baza BazHum

The first volume of “Studia i Materiały Lubelskie” was published in 1962. It was a yearly in which not only the employees of the Lublin Museum could publish results of their research, but it was also opened for authors outside of the institution. During its first years, each of the volumes was dedicated to one field (ethnography, history of art); the later tomes (from 1969) contained material from various disciplines connected with museology and preservation of monuments.

Since its 19th volume, “Studia i Materiały Lubelskie” are published in a slightly changed form. The content has been divided into three groups, what simplifies the navigation throughout the journal. In order to reach an audience beyond the recipients from the related environment, the main section in which material oscillating around one topic or problem (and ones connected to it) has been introduced. We hope that the change will attract authors representing various disciplines of the humanities and other sciences. As a museum journal, we will engage both in problems important for museum theory and practice, and in those more loosely-connected with it. The role of the modern museum in culture, or even in the industry of culture, provokes new definitions about the institution and sparks new discussions among the circles enlarged by members of disciplines that never before took part in these debates.

Rada naukowa dr hab. Roman  Chmelyk Muzeum Historyczne Miasta Lwowa
dr Jarosław Cymerman UMCS, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz UW
prof. dr hab. Lechosław Lameński KUL
prof. Krzysztof Pomian Paryż
dr hab Rafał Szczerbakiewicz UMCS

Redakcja naukowa dr hab Marcin Lachowski Redaktor naczelny
dr Katarzyna Mieczkowska
. Małgorzata Surmacz

Recenzenci dr hab. Krzystof Gombin KUL
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz UW
prof. dr hab Lechosław Lameński KUL
dr hab. Jerzy Żywicki UMCS

Do pobrania: