unia europejskawysoki kontrast A A A
 • popc

  popc

  www.muzeach

  Projekt POPC

 • Kresy

  Kresy

  Z Kresów ocalone

  Zbiórka pamiątek i opowieści kresowych

 • Z Wawelu do Lublina

  Zamek Lubelski, 4 grudnia 2021 – 27 lutego 2022.

Prace remontowe i konserwatorskie budynku Dworku Wincentego Pola

Wersja do druku Poleć znajomemu

Zaprojektowanie nowej instalacji elektrycznej (oswietleniowej, gniazdowej, tablicy bezpiecznikowej) wraz z montazem nowego osprzetu elektrycznego w budynku Dworu Wincentego Pola w pomieszczeniach piwnicy, parteru oraz poddasza nieuzytkowego.

Zaprojektowane zostanie również oświetlenie zewnetrzne w rejonie wejscia do budynku. Istniejaca instalacje elektryczna zostanie zdemontowana w zakresie niezbednym do realizacji nowego zadania.
Zamawiajacy przewiduje pozostawienie czesci opraw oswietleniowych stylizowanych na zabytkowe z uwzglednieniem ich ewentualnego remontu.

Pozostałe oprawy, w zaleznosci od ich stanu zachowania, będą wymienione na nowe bądź uwzgledniona zostanie wymiana zródeł swiatła na led. Ponadto zostanie zaprojektowany remont istniejacych pieców elektrycznych. Są to piece zabytkowe, akumulacyjne, wyposazone w grzałki elektryczne.

Zakres zadania nie obejmuje projektowania wymiany oświetlenia na terenie działki przyległej do budynku.


Instalacje elektryczne zostaną zaprojektowane jako instalacje podtynkowe (z wyjatkiem poddasza) wraz z niezbednymi robotami budowalnymi. Na szczególną uwagę zasługuje zaprojektowanie robót  budowlanych odtworzeniowych na parterze budynku stanowiącym oryginalnę substancję zabytkową.


Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

 • Wykonanie inwentaryzacji istniejacego budynku w zakresie objetym przedmiotem zamówienia niezbednym do sporzadzenia dokumentacji projektowej i przedmiaru robot.
 • Wykonanie mapy do celów projektowych lo ile bedzie konieczne),
 • Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy(o ile bedzie konieczne),
 • Uzyskanie niezbednych do celów projektowych opinii, warunków, uzgodnierl rzeczoznawców i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisów, w tym decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • Wykonanie niezbednych do celów projektowych ekspertyz i badan,
 • Sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektu budowlanego z dnia ll wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz 1609),Projekty powinny zawierac optymalne rozwiazania funkcjonalno uzytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnvm opisem konieczne do wvkonania prac budowlanvch.
 • Sporzadzenie przedmiarów robót (podstawa Dz. U. 2013 poz. 1129 t.j.l oraz kosztorysów inwestorskich wszystkich branz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.Sporzadzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branz objetych zakresem opracowania.
 • Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
 • Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego na kazde wezwanie Zamawiajacego.
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania w postepowaniach przetargowych dotyczacych robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej
 • Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz normami, aprobatami, specyfikacjami technicznymi i systemami odniesienia.
 • Bieżaca współpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnieri rozwiazań technicznych i materiałowych, wyjasnienie wątpliwości dotyczacych projektu i zawartych w nich rozwiazań.
 • Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z pokryciem wszystkich opłat z tym zwiazanych.
 • Przygotowanie opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności

DOFINASOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZITWA NARODOWEGO I SPORTU

dofinasowanie 116 000  zł

całkowita wartość 116 000 zł