unia europejskawysoki kontrast A A A
  • Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Zapraszamy do oddziału

    Oddział - Muzeum Literackie w Nałęczowie
    Filia - Muzeum Stefana Żeromskiego

X Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich

Wersja do druku Poleć znajomemu

Protokół z posiedzenia Jury X Konkursu Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego zorganizowanego przez Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA

 

Jury w składzie:

1. dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak – Instytut Filologii Polskiej UMCS – przewodnicząca

2. Maria Mironowicz-Panek – st. kustosz, em. kierownik Muzeum Stefana Żeromskiego

3. Waldemar Michalski – redaktor Kwartalnika „Akcent”

na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r. po wnikliwym rozpatrzeniu 54 prac nadesłanych na Konkurs, postanowiło przyznać następujące nagrody ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” SA: 

I nagroda:

Godło Ryś – W drodze na Dalnię 1945. Krzysztof Martwicki, Płońsk

 II nagroda:

Godło Źródlisko – Niemen. Anna Piliszewska,Wieliczka

 III nagroda:

Godło Jano – Tam gdzie Nie rosły poziomki, Janusz Mielczarek, Częstochowa

 

Ponadto przyznano następujące nagrody sponsorowane:

 Nagroda specjalna Burmistrza Nałęczowa

1. Godło JiSzim, Inka, Janina Szymczyk, Stara Wieś

2. Godło Frankofil, Kto potencjalnie będzie Cezarym Baryką, Zbigniew Mendel, Katowice

 

Nagroda specjalna Fundacji Sanatoriów dla Rolników w Polsce

Godło Polski ptak, „Uciekła mi przepióreczka”, Bartosz Radomski, Warszawa

 

Nagroda sponsorowana

Godło Emerson, Memento, Maciej Jagodziński, Warszawa

 

Jury rekomenduje do druku w tomiku pokonkursowym następujące prace:

Godło Korczeba, Śladami „ogrodu miłości”, Marianna Pawłowska, Niemojki

Godło Unzip 293, Nowe szaty, Paweł Micnas, Koziegłowy

Godło Akant, Anioły, anioły, anioły, Andrzej Kozicki, Sandomierz

Godło Sosna, Róża, Katarzyna Woś, Bełżyce

Godło Gajor, Kontrasty, Eugeniusz Rychlicki, Chorzów

 

Jury z satysfakcją potwierdza wysoki poziom literacki nadesłanych prac, a szczególnie interesujące odwołania do twórczości Stefana Żeromskiego; próby aktualnego odczytania idei przewodniej twórczości autora „Przedwiośnia”. Konkurs potwierdził niesłabnące zainteresowanie twórczością Stefana Żeromskiego.

Jury wyraża swoje uznanie organizatorom konkursu i rekomenduje jego organizację w kolejnych edycjach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.


Regulamin X. Ogólnopolskiego Konkursu Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego

Organizatorzy:
Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie
Filia Oddziału Literackiego Muzeum Lubelskiego w Lublinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie ogłaszają

X. Ogólnopolski Konkurs Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego

1. Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności bądź historii (także historii uzdrowiska), w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona konkursu.
2. Na konkurs można wysyłać eseje, opowiadania, dzienniki niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Ilość prac dowolna.
3. Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail i numer telefonu) należy przesyłać na adres: Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Poniatowskiego 39, 24 - 150 Nałęczów w terminie do 30 września 2017 roku.
4. Jury przyzna nagrody pieniężne dla wyłonionych laureatów oraz wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów. O podziale nagród zadecyduje jury konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2017 roku poprzez zamieszczenie na stronach www. muzeumlubelskie.pl  Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 18 listopada 2017 r.
5. Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania wybranych  utworów bez dodatkowego honorarium. Przesłanie utworu jest równoznaczne, ze złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik jest twórcą przesłanej pracy i posiada doń wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe jak i osobiste, oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do wykonywania praw należnych do utworu. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na piśmie na przetwarzanie danych osobowych sporządzonych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).
7. Nagrodę może odebrać uczestnik Konkursu osobiście lub osoba przez niego notarialnie upoważniona.
8. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
9. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu: 81 501 47 80 lub 887 750 014

Regulamin konkursu

Oświadczenie